על הפרויקט

רקע

הגודש בכבישים, הפקקים מהם סובלים עשרות אלפי נהגים מדי יום ופליטת המזהמים המלווה אליהם –כל אלו דורשים מכולנו שינוי מחשבתי והתנהגותי. בשנת 2013 יצא לדרך ניסוי "נעים לירוק 1" ביוזמת משרדי האוצר והתחבורה ובניהולה של חברת נתיבי איילון.

ניסוי זה נועד לבחון האם תמריץ כספי יכול להביא לשינוי התנהגותי בקרב משתמשים כבדים ברכב פרטי, להפחתת השימוש ברכב הפרטי, לשינוי בשעות הנסיעה ולשימוש מוגבר בתחבורה ציבורית.

שנה לאחר מכן נערך ניסוי דומה, "נעים לירוק 2", בקרב משתמשים קלים ברכב פרטי.

מטרות פרויקט "נעים לירוק 3" :
ליישם את המסקנות משני הניסויים הראשונים להמשיך לבחון את ההשפעה שיש לתמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של כלל המשתמשים ברכב פרטי.

ממצאי הניסוי יסייעו לוועדה מקצועית שמונתה על ידי שרי האוצר והתחבורה לגבש מדיניות מס חדשה שמטרתה לצמצם את העומס בכבישים, לקצר את זמני הנסיעה ולתרום לסביבה ירוקה יותר על ידי הפחתת פליטת המזהמים מכלי הרכב. לצד שינוי הרגלי הנסיעה, הפרויקט יתרום להגברת השימוש בתחבורה ציבורית ולשימוש בפתרונות תחבורה חלופיים (כגון car pool, קורקינטים/אופניים חשמליים ועוד) כתחליף לביצוע נסיעות ברכב פרטי.

מבנה הניסוי

במהלך חצי השנה הראשונה של הניסוי, ינוטרו ויתועדו הרגלי הנסיעה של כל נהג משתתף באמצעות רכיב הניטור שמותקן ברכב.

מטרתו של שלב זה היא לאסוף את נתוני הנסיעה של הנהגים ולנתח אותם. במשך תקופה זו המשתתפים אינם זכאים לתמורה כספית בגין השתתפות בניסוי.

שנת ניסוי מלאה (מתום תקופת הניטור)
לאחר תום תקופת הניטור הראשונית, לרשות כל משתתף עומד תקציב כספי שנתי, שגדל או פוחת בהתאם לרמת השימוש של המשתתף ברכבו הפרטי או בתחבורה ציבורית. תקציב זה "מחויב" בכל פעם שהמשתתף נוסע ברכבו הפרטי, ו"מזוכה" בכל פעם שהוא נוסע בתחבורה ציבורית.

התחשבנות בתום כל שנת ניסוי
אחת לשנה, במהלך החודש בו מחודש רישיון הרכב, זכאי כל משתתף לקבל מענק שנתי בהתאם לנסיעות שהוא ביצע לאורך השנה. הנסיעות שבוצעו ברכב הפרטי מחושבות על פי 3 פרמטרים: 1. שעות הנסיעה 2. האיזור בו התבצעו הנסיעות 3. רמת הזיהום של הרכב

עלות ה- 3 מופחתת מהתקציב השנתי.

במקביל, מתקבל זיכוי בגין נסיעה בתחבורה ציבורית.

ככל שהמשתתף צמצם את הנסיעות ברכב הפרטי, נוסע פחות באזורים מטרופוליניים (אזורים עירוניים גדולים) ובשעות העומס, והשתמש יותר בתחבורה ציבורית, התקציב הרעיוני שלו ייפגע פחות.

בסוף השנה, ישולם לכל משתתף, בהתאם לנסיעות שביצע, מענק שנתי בגובה של עד 2,000 שקלים.

טבלת גובה עלות הנסיעה
לק"מ, לרכב בדרגת זהום בינונית*:

לחץ כאן
שעות מטרופולין שולי מטרופולין פריפריה
שעות שיא 06:45 - 9:30
15:30 - 18:30
₪1.5 ₪0.3 ₪0
שעות שפל 09:30 - 15:30
18:30 - 20:00
₪0.1 ₪0 ₪0
שעות פנאי 20:00 - 06:45
שישי, שבת
ערבי וימי חג
₪0 ₪0 ₪0
  • יש להוסיף/להפחית 10 אג' לדרגת זיהום גבוהה/נמוכה בהתאם. חיוב מקסימלי לנסיעה – 25 ₪.
  • עד 4 קילומטרים ראשונים, שלאחריהם 3 שעות עמידה לפחות, פטורים מתשלום.
  • 10% הנחה בעת שימוש באפליקציה – עתידי.
  • רמות זיהום: רמה נמוכה – דרגת זיהום אוויר 1-5, רמה בינונית – דרגת זיהום אוויר 6-10, רמה גבוהה – דרגת זיהום אוויר 11 ומעלה."דרגת זיהום אוויר" כהגדרת מונח זה בתקנות אוויר נקי התשס"ט 2009. רכב שלא פורסמה לגביו דרגת זיהום אוויר, תחושב רמת הזיהום בהתאם למפורט להלן: רמה נמוכה – נפח מנוע עד 1,500 סמ"ק, רמה בינונית – נפח מנוע 1,501-1,800 סמ"ק, רמה גבוהה – נפח מנוע 1,801 סמ"ק ומעלה.

טבלת הנחה נוספת לק"מ
לשימוש ברכב כרב תפוסה (carpool)*:

לחץ כאן
מטרופולין שולי מטרופולין פריפריה
שעות שיא ₪1.5 ₪0.3 ₪0
שעות שפל ₪0.1 ₪0 ₪0
הגבלה מקס׳ ₪0 ₪0 ₪0
* שירות אופציונאלי

טבלת גובה החזרי נסיעה
בעת שימוש בתחבורה ציבורית:

לחץ כאן
כל הארץ
שעות שיא החזר של 50% מתעריף הנסיעה
שעות שפל ₪0.1
הגבלה מקס׳ ₪6 לנסיעה. מקסימום חודש - ₪60
מעקב אחרי הנסיעות וההתחשבנות
לכל משתתף בניסוי יוקצה אזור אישי באתר הניסוי. באזור האישי, שהכניסה אליו אפשרית בעזרת ססמה בלבד, יפורט התיעוד המלא של כל הנסיעות שנערכו ברכב והחיובים שבוצעו בגינן.